اسپلیت دیواری کلاس A

مدل محصول

قیمت (ریال)

اسپلیت تراست 9000 دیواری کلاسA مدل TMSAB-09HT1A    229,000,000
اسپلیت تراست 12000 دیواری کلاسA مدل TMSAB-12HT1A    259,900,000
اسپلیت تراست 18000 دیواری کلاسA مدل TMSAB-18HT1A    337,000,000
اسپلیت تراست 24000 دیواری کلاسA مدل TMSAB-24HT1A    417,000,000
اسپلیت تراست 30000 دیواری کلاسA مدل TMSAB-30HT1A    523,000,000
اسپلیت تراست 36000 دیواری کلاسA مدل TMSAB-36H410B    596,000,000

اسپلیت تراست دیواری اینورتر

مدل محصول قیمت (ریال)
اسپلیت تراست 9000 دیواری اینورتر مدل TMSAB-09HT1I    239,000,000
اسپلیت تراست 12000 دیواری اینورتر مدل TMSAB-12HT1I    275,000,000
اسپلیت تراست 18000 دیواری اینورتر مدل TMSAB-18HT1I    365,000,000
اسپلیت تراست 24000 دیواری اینورتر مدل TMSAB-24HT1I    469,900,000
اسپلیت تراست 30000 دیواری اینورتر مدل TMSAB-30HT3I    623,000,000

اسپلیت تراست دیواری سرد تروپیکال

مدل محصولقیمت (ریال)
اسپلیت تراست 12000 دیواری سرد تروپیکال روتاری مدل TMSAB-12CT3A245,000,000
اسپلیت تراست 18000 دیواری سرد پیستونی روتاری مدل TMSAB-18CT3A327,000,000
اسپلیت تراست 24000 دیواری سرد پیستونی روتاری مدل TMSAB-24CT3A406,000,000
اسپلیت تراست 30000 دیواری سرد پیستونی روتاری مدل TMSAB-30CT3A513,000,000
اسپلیت تراست 32000 دیواری سرد تروپیکال روتاری مدل TMSAB-32CT3A 573,000,000
اسپلیت تراست 18000 دیواری سرد تروپیکال پیستونی مدل TMSAB-18CT3A  437,000,000
اسپلیت تراست 24000 دیواری سرد تروپیکال پیستونی مدل TMSAB-24CT3A  532,000,000
اسپلیت تراست 30000 دیواری سرد تروپیکال پیستونی مدل TMSAB-30CT3A  639,000,000

اسپلیت تراست ایستاده سرد و گرم

مدل محصولقیمت (ریال)
اسپلیت تراست 32000 ایستاده سرد مدل TMSFG32CT3A700,000,000
اسپلیت تراست 60هزار ایستاده سرد و گرم مدل TMSG-60HT3/4101,285,000,000
اسپلیت تراست 100هزار ایستاده سرد و گرم TMSN-100HT3/4102,541,000,000